1.POSTANOWIENIA OG脫LNE
1.1.Niniejsza polityka prywatno艣ci Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w Serwisu Internetowego. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plik贸w Cookies oraz narz臋dzi analitycznych.
1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Serwisu Internetowego jest Agnieszka Broda-Sarnecka prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 BIAR BEAUTY GROUP AGNIESZKA BRODA-SARNECKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮ca: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul. Ba偶ant贸w 10/1, 40-668 Katowice, NIP 6342051587, REGON 278061256, adres poczty elektronicznej: info@biarbeauty.com, numer telefonu: 603270619 – zwana dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Serwisu Internetowego i Sprzedawc膮.
1.3.Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) – zwanym dalej 鈥濺ODO鈥 lub 鈥濺ozporz膮dzeniem RODO鈥. Oficjalny tekst Rozporz膮dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4.Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakup贸w jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Serwisu Internetowego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze偶eniem dw贸ch wyj膮tk贸w: (1) zawieranie um贸w z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowi膮zki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi膮g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zk贸w.
1.5.Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.
1.6.Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych o r贸偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
1.7.Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce w niniejszej polityce prywatno艣ci i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Sprzedawca, Serwis Internetowy, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Serwisu Internetowego dost臋pnym na stronach Serwisu Internetowego.

 

2.PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: (1) osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; (2) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem.
2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno艣ci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Serwisu Internetowego przez Administratora s膮 wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno艣ci – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

3.CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
3.1.Ka偶dorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta w Serwisie Internetowym lub przez Administratora.
3.2.Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w ramach Serwisu Internetowego w nast臋puj膮cych celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poni偶szej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem w/w um贸w Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej.
Marketing bezpo艣redni Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora – polegaj膮cych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu Internetowego oraz d膮偶eniu do sprzeda偶y Produkt贸w Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda偶y dwa lata).

Administrator nie mo偶e przetwarza膰 danych w celu marketingu bezpo艣redniego w przypadku wyra偶enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Marketing Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda) – osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksi膮g podatkowych Artyku艂 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia RODO w zw. z art. 86 搂 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g podatkowych (do czasu up艂ywu okresu przedawnienia zobowi膮zania podatkowego, chyba 偶e ustawy podatkowe stanowi膮 inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora – polegaj膮cych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze艅, jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 wobec Administratora wynosi sze艣膰 lat).
Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawid艂owego dzia艂ania Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora – polegaj膮cych na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda偶y dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora – polegaj膮cych na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego i zwi臋kszenia sprzeda偶y Produkt贸w Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda偶y dwa lata).

 

 

4.ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
4.1.Dla prawid艂owego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um贸w Sprzeda偶y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obs艂uguj膮cy p艂atno艣ci). Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.
4.2.Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane przez Administratora do pa艅stwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, 偶e w takim przypadku odbywa膰 si臋 to b臋dzie w stosunku do pa艅stwa zapewniaj膮cego odpowiedni stopie艅 ochrony – zgodny z Rozporz膮dzeniem RODO, a w przypadku innych pa艅stw, 偶e przekazanie odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma mo偶liwo艣膰 uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.
4.3.Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorc贸w lub kategorii odbiorc贸w – Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania.
4.4.Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Serwisu Internetowego mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:

  • podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 – w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Klienta.
  • dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.
  • dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych i doradczych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne lub doradcze (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.
  • podmioty kredytuj膮ce / leasingodawcy – w przypadku Us艂ugobiorcy, kt贸ry korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci w systemie ratalnym lub p艂atno艣ci leasingowej Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Us艂ugobiorcy wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Us艂ugobiorc臋.
  • przewo藕nicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obs艂uguj膮ce magazyn i/lub proces wysy艂ki – w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu b臋d膮cego rzecz膮 ruchom膮 przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi, spedytorowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora, a je偶eli wysy艂ka nast臋puje z magazynu zewn臋trznego – podmiotowi obs艂uguj膮cemu magazyn i/lub proces wysy艂ki – w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 

5.PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
5.1.Rozporz膮dzenie RODO nak艂ada na Administratora obowi膮zek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz膮dzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak偶e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Maj膮c to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno艣ci informacje dotycz膮ce mo偶liwego profilowania.
5.2.Administrator mo偶e korzysta膰 w Serwisie Internetowym z profilowania do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz膮 zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda偶y czy te偶 mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym mo偶e by膰 np. przyznanie danej osobie rabatu, przes艂anie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko艅czonych zakupach, przes艂anie propozycji Produktu, kt贸ry mo偶e odpowiada膰 zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te偶 zaproponowanie lepszych warunk贸w w por贸wnaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj臋, czy b臋dzie chcia艂a skorzysta膰 z otrzymanego w ten spos贸b rabatu, czy te偶 lepszych warunk贸w i dokona膰 zakupu w Serwisie Internetowym.
5.3.Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl膮danie strony konkretnego Produktu w Serwisie Internetowym czy te偶 poprzez analiz臋 dotychczasowej historii dokonanych zakup贸w w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m贸c jej nast臋pnie przes艂a膰 np. kod rabatowy.
5.4.Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo艂uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie na ni膮 wp艂ywa.

 

6.PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭
6.1.Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia – osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.
6.2.Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie – osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
6.3.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
6.4.Prawo do sprzeciwu – osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw – z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 – wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis贸w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
6.5.Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo艣redniego – je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.
6.6.W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci, mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci lub korzystaj膮c z formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Serwisu Internetowego.

 

7.COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
7.1.Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik贸w tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfonu – w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy nasz Serwis Internetowy). Szczeg贸艂owe informacje dot. plik贸w Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2.Pliki Cookies, kt贸re mog膮 by膰 wysy艂ane przez stron臋 Serwisu Internetowego mo偶na podzieli膰 na r贸偶ne rodzaje, wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w:

Ze wzgl臋du na ich dostawc臋:

1) w艂asne (tworzone przez stron臋 Serwisu Internetowego Administratora) oraz

2) nale偶膮ce do os贸b/podmiot贸w trzecich (innych ni偶 Administrator)

Ze wzgl臋du na ich okres przechowywania na urz膮dzeniu osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Serwisu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania si臋 ze Serwisu Internetowego lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej) oraz

2) sta艂e (przechowywane przez okre艣lony czas, zdefiniowany przez parametry ka偶dego pliku lub do czasu r臋cznego usuni臋cia)

Ze wzgl臋du na cel ich stosowania:

1) niezb臋dne (umo偶liwiaj膮ce prawid艂owe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umo偶liwiaj膮ce dostosowanie strony Serwisu Internetowego do preferencji osoby odwiedzaj膮cej stron臋),

3) analityczne i wydajno艣ciowe (gromadz膮ce informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i spo艂eczno艣ciowe (zbieraj膮ce informacje o osobie odwiedzaj膮cej stron臋 Serwisu Internetowego w celu wy艣wietlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczno艣ci i prowadzenia innych dzia艂a艅 marketingowych w tym r贸wnie偶 na stronach internetowych odr臋bnych od strony Serwisu Internetowego, takich jak portale spo艂eczno艣ciowe albo inne strony nale偶膮ce do tych samych sieci reklamowych co Serwis Internetowy)

7.3.Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony Serwisu Internetowego w nast臋puj膮cych konkretnych celach:

Cele stosowanie plik贸w Cookies w Serwisie Internetowym Administratora
identyfikacji Us艂ugobiorc贸w jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani (pliki Cookies niezb臋dne)
zapami臋tywania Produkt贸w dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia (pliki Cookies niezb臋dne)
zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego (pliki Cookies niezb臋dne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawarto艣ci strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze strony Serwisu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajno艣ciowe)
wy艣wietlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wy艣wietle艅 reklam oraz ignorowania reklam, kt贸rych Us艂ugobiorca nie chce ogl膮da膰, mierzenia skuteczno艣ci reklam, a tak偶e personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania os贸b odwiedzaj膮cych Serwis Internetowy poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd., TikTok Technology Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i spo艂eczno艣ciowe)

7.4.Sprawdzenie w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plik贸w Cookies oraz ich dostawca) s膮 wysy艂ane w danej chwili przez stron臋 Serwisu Internetowego jest mo偶liwe w nast臋puj膮cy spos贸b:

W przegl膮darce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 k艂贸dki po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸liki cookie鈥.
W przegl膮darce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 tarczy po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濪opuszczone鈥 lub 鈥瀂ablokowane鈥, (3) kliknij pole 鈥濩iasteczka 艣ledz膮ce mi臋dzy witrynami鈥, 鈥濫lementy 艣ledz膮ce serwis贸w spo艂eczno艣ciowych鈥 lub 鈥濼re艣ci z elementami 艣ledz膮cymi鈥
W przegl膮darce Internet Explorer:
(1) kliknij menu 鈥濶arz臋dzia鈥, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濷pcje internetowe鈥, (3) przejd藕 do zak艂adki 鈥濷g贸lne鈥, (4) przejd藕 do zak艂adki 鈥濽stawienia鈥, (5) kliknij pole 鈥濿y艣wietl pliki鈥
W przegl膮darce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 k艂贸dki po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸liki cookie鈥.
w przegl膮darce Safari:
(1) kliknij menu 鈥濸referencje鈥, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸rywatno艣膰鈥, (3) kliknij w pole 鈥瀂arz膮dzaj danymi witryn鈥
Niezale偶nie od przegl膮darki, za pomoc膮 narz臋dzi dost臋pnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5.Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Serwisu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia z uwagi na niezapami臋tywanie Produkt贸w w koszyku podczas kolejnych krok贸w sk艂adania Zam贸wienia).
7.6.Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik贸w Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej oraz na poni偶szych stronach (wystarczy klikn膮膰 w dany link):
w przegl膮darce Chrome
w przegl膮darce Firefox
w przegl膮darce Internet Explorer
w przegl膮darce Opera
w przegl膮darce Safari
w przegl膮darce Microsoft Edge
7.7.Administrator mo偶e korzysta膰 w Serwisie Internetowym z us艂ug Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi prowadzi膰 statystyki i analizowa膰 ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu Internetowego i analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak 藕r贸d艂a i medium pozyskania os贸b odwiedzaj膮cych Serwis Internetowy oraz spos贸b ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z kt贸rych odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.
7.8.Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy spos贸b przez dan膮 osob臋 udost臋pniania do Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu mo偶na na przyk艂ad zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Ireland Ltd. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.9.W zwi膮zku z mo偶liwo艣ci膮 korzystania przez Administratora w Serwisie Internetowym z us艂ug reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Irelantd Ltd., Administrator wskazuje, 偶e pe艂na informacja o zasadach przetwarzania danych os贸b odwiedzaj膮cych Serwis Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje si臋 w polityce prywatno艣ci us艂ug Google dost臋pnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
7.10.Administrator mo偶e korzysta膰 w Serwisie Internetowym z us艂ugi Meta Pixel dostarczanej przez firm臋 Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Us艂uga ta pomaga Administratorowi mierzy膰 skuteczno艣膰 reklam oraz dowiadywa膰 si臋, jakie dzia艂ania podejmuj膮 odwiedzaj膮cy Serwis Internetowy, a tak偶e wy艣wietla膰 tym osobom dopasowane reklamy. Szczeg贸艂owe informacje o dzia艂aniu Piksela Facebooka mo偶esz znale藕膰 pod nast臋puj膮cym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.11.Zarz膮dzanie dzia艂aniem Meta Pixel jest mo偶liwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

8.POSTANOWIENIA KO艃COWE
8.1.Serwis Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

1111 odpowiedz

Biar Beauty Group posiada sw贸j „bank modelek”. S膮 to osoby, kt贸re cz臋sto zostaj膮 zapraszane przez naszych trener贸w na pokaz makija偶u, naszych uczni贸w do sesji, zaj臋膰. W bazie s膮 zdj臋cia dziewczyn, oraz dane kontaktowe oraz koszt.

Je艣li chcesz zosta膰 dodana do naszej grupy modelek bardzo prosz臋 o wys艂anie zdj臋cia przed makija偶em i w makija偶u na patrycja.blum@biarbeauty.com z danymi kontaktowymi.

Je艣li chcesz rozpocz膮膰 swoj膮 przygod臋 z makija偶em czas na wyb贸r. Aktualnie jest bardzo du偶o os贸b, kt贸re 艣wiadcz膮 us艂ugi szkoleniowe, ale warto zwr贸ci膰 uwag臋 na do艣wiadczenie.

Cz臋sto osoby, kt贸re w艂a艣nie co sko艅czy艂y kurs, og艂aszaj膮 swoje nauki.

Wyb贸r profesjonalnych kurs贸w jest do艣膰 szeroki. Oto szczeg贸艂y, na kt贸re powinna艣 zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋:

program kursu 鈥 powinien by膰 obszerny i dotyczy膰 nie tylko r贸偶nych technik makija偶u, ale r贸wnie偶 zagadnie艅 kolorystyki i piel臋gnacji,
liczba godzin teoretycznych i praktycznych 鈥 im wi臋cej praktyki, tym lepiej dla Ciebie,
prowadz膮cy 鈥 koniecznie przeczytaj o ich do艣wiadczeniu zawodowym,
wyposa偶enie 鈥 dowiedz si臋, czy szko艂a zapewnia niezb臋dne kosmetyki i akcesoria, zwracajcie uwag臋 na marki produkt贸w dost臋pnych do 膰wicze艅. Im wi臋cej, tym lepiej. Jeste艣 wtedy w stanie przetestowa膰 wiele marek i dopasowa膰 pod siebie swoje ulubione produkty. Szko艂a powinna da膰 Ci mo偶liwo艣膰 膰wicze艅, nie nastawiaj膮c si臋 na jedn膮 mark臋 produkt贸w. Zdobywasz w贸wczas du偶膮 wiedz臋 o produktach, rodzajach, r贸偶nicach. Takie umiej臋tno艣ci cz臋sto s膮 poszukiwane w艣r贸d kandydat贸w do pracy w sklepach Sephora, Douglas itp.
materia艂y dydaktyczne 鈥 z pewno艣ci膮 w przyswojeniu wiedzy przydadz膮 Ci si臋 profesjonalne skrypty z najwa偶niejszymi zagadnieniami teoretycznymi oraz przyk艂ady zdj臋膰.

Rekrutacja do grup, kt贸re rozpoczyna膰 b臋d膮 zaj臋cia wrzesie艅/pa藕dziernik 2023 ju偶 ruszy艂a.

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy si臋 kolejno艣膰 zg艂osze艅 (wp艂ata wpisowego + komplet uzupe艂nionych dokument贸w).

Biar Beauty mie艣ci si臋 w Katowicach

Makija偶 to pasja i edukacja, kt贸ra pozwoli Ci na nabycie wiedzy teoretycznej i podstaw praktycznych. W tym celu najlepiej jest zapisa膰 si臋 na roczny kurs wiza偶u/makija偶u. Dla os贸b, kt贸re nie mog膮 pozwoli膰 sobie na 艣rednio 3 spotkania w miesi膮cu, s膮 dedykowane kursy. Je艣li chcesz odnie艣膰 sukces i pracowa膰 w zawodzie, musisz 膰wiczy膰, 膰wiczy膰, 膰wiczy膰 鈥 trening czyni mistrza. W Biar Beauty Group zapisuj膮c si臋 do szko艂y lub na kurs masz mo偶liwo艣膰 uczestniczenia w dodatkowych bezp艂atnych zaj臋ciach. Pod okiem profesjonalist贸w, ekspert贸w zdob臋dziesz du偶膮 wiedz臋 teoretyczn膮, ale r贸wnie偶 poznasz r贸偶ne techniki wykonywania makija偶u. Twoje zaanga偶owanie jest najwa偶niejsze. W trakcie nauki r贸wnie偶 nab臋dziesz umiej臋tno艣ci wykonywania zdj臋膰 przy pomocy smartfona, obr贸bki zdj臋膰 oraz tworzenie rolek.

W du偶ym skr贸cie zadaniem profesjonalnej wiza偶ystki jest wykonanie makija偶u. Teoretycznie brzmi to prosto, jednak w zawodzie makija偶ystki potrzebna jest tak偶e solidna wiedza, kt贸ra pozwala, mi臋dzy innymi:

dokona膰 analizy kolorystycznej,
pomalowa膰 trudne obszary (opadaj膮ce powieki, w膮skie usta, cera po tr膮dzikowa itp.),
zatuszowa膰 niedoskona艂o艣ci cery i asymetrie twarzy,
wydoby膰 atuty urody,
dopasowa膰 make-up do okazji, stroju i 艣wiat艂a,
dobra膰 kosmetyki do rodzaju cery i doradzi膰 odpowiedni膮 piel臋gnacj臋 sk贸ry, brwi oraz rz臋s.

Kluczowe w tym zawodzie jest poczucie estetyki, jednak sam talent i dobry gust nie wystarcz膮. To, 偶e potrafisz pi臋knie pomalowa膰 siebie na imprez臋, niestety nie jest r贸wnoznaczne z tym 偶e taki sam efektowny make-up b臋dziesz w stanie wyczarowa膰 na twarzach swoich klientek. Wszystko jest jednak kwesti膮 praktyki!

Profesjonalna wiza偶ystka dba o wygl膮d innych oraz o sw贸j w艂asny, poniewa偶 doskonale wie, 偶e jest 偶yw膮 wizyt贸wk膮 swojej dzia艂alno艣ci. Zazwyczaj to kobieta, kt贸ra kocha pi臋kno i chce dzieli膰 si臋 nim z innymi. Makija偶ystka zna sekrety make-upu i stylizacji, klasyk臋 oraz 艣ledzi trendy ze 艣wiata kosmetyk贸w.

Dobra wiza偶ystka sprawia, 偶e panna m艂oda wygl膮da pi臋knie w dniu swojego 艣lubu, kobiety na wa偶nych uroczysto艣ciach czuj膮 si臋 pewnie i atrakcyjnie, a klienci zaczynaj膮 lubi膰 sw贸j wizerunek na zdj臋ciu.

Uwzgl臋dnienie najlepszych makija偶y sprawi, 偶e Twoje portfolio b臋dzie imponuj膮ce i podkre艣li Twoje wyj膮tkowe umiej臋tno艣ci, a tak偶e to, co mo偶esz wnie艣膰 na ka偶d膮 sesj臋 lub wydarzenie.
Do艂膮cz wysokiej jako艣ci zdj臋cia do portfolio
Niewyra藕ne, s艂abo o艣wietlone obrazy Twoich umiej臋tno艣ci makija偶u nie zrobi膮 na nikim wra偶enia, nie m贸wi膮c ju偶 o potencjalnych klientach! U偶ywaj tylko wysokiej jako艣ci zdj臋膰 swojej pracy w swoim portfolio, aby zachowa膰 profesjonalizm i czysto艣膰.
Nie wiesz, jak prawid艂owo sfotografowa膰 makija偶?
W Biar Beauty Group uczymy wykonywa膰 zdj臋cia przy u偶yciu smartfona wykonanych makija偶y. Nasi uczniowie ucz膮 si臋, przy jakim 艣wietle wykonywa膰 zdj臋cia. Uczymy r贸wnie偶 obr贸bki zdj臋膰. Instagram cz臋sto w艣r贸d makija偶ystek u偶ywany jest jako portfolio. Uczymy krok po kroku tworzenia swojego profilu makija偶ysty.

Zaj臋cia z INSTAGRAMU r贸wnie偶 znajdziecie w programie rocznej szko艂y. Tworzenie atrakcyjnych zdj臋膰, rolek, kt贸re zwi臋ksz膮 Twoja ilo艣膰 obserwator贸w, b臋dzie dla Ciebie pestk膮.

Podczas nauki w naszej szkole makija偶u b臋dziesz tworzy膰 swoje portfolio, kt贸re b臋dzie oceniane w dniu egzaminu.

Biar Beauty Group zaprasza g艂贸wnych makija偶yst贸w marek, organizuje pokazy, cz臋sto pokazy po艂膮czone z warsztatem makija偶u.

Bardzo nam zale偶y, aby艣cie by艂y na bie偶膮co z produktami, nowinkami, trendami. Cz臋sto marki maj膮 swoje techniki makija偶u, dlatego serdecznie zapraszamy do zapis贸w na te wydarzenia.

Wiele absolwent贸w Biar Beauty Group pracuje w renomowanych drogeriach, s膮 przedstawicielami mi臋dzynarodowych marek beauty.

Warunki jakie musi spe艂nia膰 osoba chc膮ca si臋 uczy膰 w Szkole Rocznej to:
鈥 uko艅czone 18 lat

– je艣li nie jeste艣 osob膮 pe艂noletni膮 potrzebna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego

鈥 wp艂ata wpisowego

– po otrzymaniu wpisowego zostaje wys艂ana wiadomo艣膰 mailowa z pozosta艂ymi dokumentami do wype艂nienia i odes艂ania lub dostarczenia osobi艣cie do Biar Beauty Group w przeci膮gu 7 dni od otrzymania wiadomo艣ci.

Szko艂a zapewnia naszym studentom prac臋 na szerokiej gamie presti偶owych i profesjonalnych produktach m.in. Bobbi Brown, Smashbox, Beauty Blender, Anastasia Beverly Hills, Kat von D, Jeffree Star, Charlotte Tilbury, NYX, Tarte, Make Up For Ever, Inglot, Chanel, Tom Ford, Dior, Huda Beauty, Kryolan, Kiko, Revlon, Sephora i innych. Tak szeroki wachlarz kosmetyk贸w zawdzi臋czamy naszej niezale偶no艣ci. Jako szko艂a nie wi膮偶emy si臋 z 偶adn膮 firm膮 kosmetyczn膮 pozwala to naszym studentom podnosi膰 umiej臋tno艣ci poprzez poznawanie zr贸偶nicowanej gamy kosmetyk贸w do wiza偶u, a co za tym idzie zwi臋kszy膰 艣wiadomo艣膰 i umiej臋tno艣ci jako profesjonalny wiza偶ysta. Nie ograniczamy si臋 do kilku marek!

Szko艂a zapewnia atrakcyjne rabaty dla uczestnik贸w szko艂y na zakup produkt贸w oraz pomaga zbudowa膰 w profesjonalny spos贸b kufer wiza偶ysty.

PFR

Firma Biar Beauty Group Agnieszka Broda-Sarnecka jako podmiot wprowadzaj膮cy produkty do obrotu na terytorium kraju, wykonuj膮c obowi膮zek udost臋pniania publicznie informacji o realizacji cel贸w w zakresie gospodarki odpadami, wynikaj膮cy z art. 22a ustawy o odpadach z dnia 12 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) informuje, 偶e korzysta z pomocy de minimis, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).